Tom Ryan

Civility: 

  • Dr.

Name: 

Tom

Last name: 

Ryan

Email: 

Country: 

Ireland

Affiliation: 

Teagasc, Kildalton College. Piltown, Co Kilkenny, IRELAND

Photo: